Ann Handley – Bio

John Joyce – Bio

Nick Mangold – Bio

Eric Stockton – Bio

William Hadeler – Bio

Jay Baer – Bio

Seth Godin – Bio

Sheena Graham – Bio -Polo testimonial

Chip House – Bio

Rick Carlson – Bio -Polo testimonial